ಎಚ್‌ಆರ್‌ಸಿ 45 ಸಾಲಿಡ್ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಡ್ರಿಲ್ (3 ಡಿ)